World Wide
TH | EN

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทพาราเมาท์ เบด จำกัด

บริษัทพาราเมาท์ เบด จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้คติของบริษัทว่า “as human for human” (ในฐานะมนุษย์เพื่อเพื่อนมนุษย์) เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้วิธีการทางกฎหมายและยุติธรรมและจะต้องจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ในการใช้งาน บริษัทจะต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้วิธีการทางกฎหมายและยุติธรรม และจะต้องจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

2. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามกฎหมายหรือแนวทางที่หน่วยงานรัฐและองค์กรอื่น ๆ กำหนด

3. มาตรการการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทต้องใช้มาตรการจัดการความปลอดภัยที่จำเป็นและเหมาะสม เช่น การบำรุงรักษาของการควบคุมองค์กร มาตรการทางเทคนิค และจะพยายามป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยฉ้อฉล และเพื่อป้องกันการรั่วไหลใด ๆ การสูญเสียหรือการทำลายหรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล

4. การปฏิบัติตามกฎการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทให้ความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะต้องมีการประยุกต์ใช้และปฏิบัติตามกฎการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอทบทวนและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง


หลักการพื้นฐานของบริษัท เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

1. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

(1) บริษัท ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

 • ใช้เพื่อการจำหน่ายสินค้าและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 • ใช้เพื่อการให้บริการอย่างครบถ้วน ได้แก่ การบริการหลังการขาย และการบำรุงรักษา
 • ใช้เพื่อจัดส่งแคตตาล็อกและแผ่นพับให้ทั่วถึง
 • ใช้เพื่อตอบกลับเกี่ยวกับการสอบถามข้อมูลและความต้องการของลูกค้า
 • ใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับการให้บริการข้างต้น

หากลูกค้าเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา การบริการบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้หรือไม่ทั่วถึง ดังนั้นโปรดให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นแก่เรา เพื่อการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

(2) ในกรณีที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงผ่านทางเอกสารหรือทางเว็บเพจ เราจะแสดงวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างชัดเจนให้ทราบด้วย (3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงหรือทางอ้อมจากข้อ (2) จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ของการใช้ในข้อ (1)

หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้งานไปจากเดิม ซึ่งส่งผลให้วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปลี่ยนแปลง เราจะประกาศให้ทราบในหน้าแรกของเว็บไซต์(Homepage) และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนการใช้งานเช่นกัน

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้รับเหมาช่วง)

บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้ไว้อย่างเหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามยกเว้นกรณีต่อไปนี้:

 • (2) ในกรณีที่ให้ข้อมูลกับตัวแทนจำหน่ายที่ดูแลสินค้าของบริษัท หรือบริษัทขนส่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จะถือว่าอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ
 • (3) ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในการสอบถามข้อมูลรายละเอียดของลูกค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ดูแลสินค้าของบริษัท หรือบริษัทขนส่งที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 • (4) ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการ (อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีธนาคารหรือความถูกต้องของบัตรเครดิต)
 • (5) ในกรณีที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. การใช้ข้อมูลร่วมกัน

บริษัทสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับกลุ่มบริษัท PARAMOUNT BED HOLDINGS CO., LTD., PARATECHNO CO., LTD. และ PARAMOUNT CARE SERVICE CO., LTD. ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

(1) วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน

ใช้เพื่อการจำหน่ายสินค้าและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ใช้เพื่อการให้บริการอย่างครบถ้วน ได้แก่ การบริการหลังการขาย และการบำรุงรักษา
ใช้เพื่อจัดส่งแคตตาล็อกและแผ่นพับให้ทั่วถึง
ใช้เพื่อตอบกลับเกี่ยวกับการสอบถามข้อมูลและความต้องการของลูกค้า
ใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับการให้บริการข้างต้น
(2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกัน

ชื่อ ชื่อบริษัท (รวมถึงชื่อแผนกและตำแหน่ง) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ ที่อยู่อีเมล
หมายเลขลูกค้า รายละเอียดการทำธุรกรรม ประวัติการทำรายการ ประวัติการสอบถามข้อมูล
(3) ฝ่ายที่รับผิดชอบ

4. ขั้นตอนการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ

ข้อเสนอของบริษัทกับคำขอจากลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูล การเปลี่ยนแปลงหรือยุติการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดขึ้นในลักษณะดังต่อไปนี้ :

(1) สถานที่สำหรับยื่นคำขอให้เปิดเผยข้อมูล ฯลฯ
โปรดส่งคำขอเรื่องการขอให้เปิดเผยข้อมูลไปยังที่อยู่ต่อไปนี้ โดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและแนบเอกสารที่จำเป็นประกอบด้วย
และขอแจ้งให้ทราบว่าเราไม่สามารถรับใบคำขอกับผู้ขอโดยตรงได้

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

แบบฟอร์มคำขอเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท พาราเมาท์ เบด (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 1007 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ติดต่อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท พาราเมาท์ เบด (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์: +66-2108-3080
แฟกซ์ : +66-2108-3081
เวลาทำการ: 8:30 ถึง 17:30 น. (เวลาไทย)

(2) การขออนุญาตเปิดเผยข้อมูล และอื่นๆ

กรุณาติดต่อเรา

(3) ค่าธรรมเนียมและกระบวนการเก็บรวบรวมคำขอในการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ โปรดแนบแสตมป์หรือใบสั่งจ่ายเงินทางไปรษณีย์เป็นเงิน 42 บาทพร้อมกับเอกสารประกอบคำขอทุกฉบับ คุณจะได้รับแจ้งหากจำนวนเงินที่แนบมาไม่เพียงพอหรือเอกสารที่แนบไม่ครบถ้วน และหากจำนวนเงินรวมแล้วไม่ครบถ้วนภายใน 20 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารคำขอ จะถือว่าคำขอถูกยกเลิก

(4) กระบวนการตอบกลับคำขอในการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ การตอบกลับจะกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่บุคคลผู้กรอกเอกสารคำขอ

(5) วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในคำขอเพื่อเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้จะต้องได้รับการจัดการภายในขอบเขตที่จำเป็น เพือสนองความต้องการในการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ จากลูกค้าอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

(6) กรณีที่ไม่สามารถทำตามคำขอในการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ ได้ การขอให้เปิดเผยข้อมูล ฯลฯ ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้และไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้ ในกรณีต่อไปนี้ลูกค้าจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเหตุผลข้างต้น และขอแจ้งให้ทราบว่าจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมคืน หากเกิดกรณีต่อไปนี้ :

 • เอกสารที่จำเป็นไม่ครบถ้วน ซึ่งไม่ได้ถูกแก้ไขและไม่ตรงกับสิ่งที่บริษัทได้แจ้งไว้
 • ไม่ระบุตัวตนของบุคคล
 • กรณีส่งคำขอโดยผู้รับมอบอำนาจ แต่ไม่ระบุตัวตนของผู้รับมอบอำนาจ
 • วัตถุประสงค์ของการขอเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ ไม่ได้มีอยู่ในข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้
 • ” มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต สุขภาพหรือสิทธิหรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคคลที่ได้รับผลกระทบหรือบุคคลที่สาม”
 • มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานด้านบริการของบริษัทอย่างชัดเจน
 • การกระทำอื่น ๆ ที่เป็นการละเมิดข้อมูล

5. ข้อสงสัยและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณาส่งคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท ตามที่อยู่ต่อไปนี้

ส่งไปที่ :

บริษัท พาราเมาท์ เบด (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์: +66-2108-3080
เวลาทำการ: 8:30 ถึง 17:30 (เวลาไทย)
(ไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์, วันหยุดราชการ, วันหยุดฤดูร้อน, วันหยุดปีใหม่

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Welcome to “Paramount Bed Experience Thailand”