World Wide
TH | EN

นโยบายเว็บไซต์

เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

“เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัท พาราเมาท์ เบด (ประเทศไทย) จำกัด นโยบายของเว็บไซต์นี้ ต้องการนำเสนอคำอธิบายที่เป็นข้อเท็จจริง และข้อกำหนดในการอ้างอิงก่อนการเริ่มใช้งานเว็บไซต์นี้ให้กับลูกค้าของเรา”

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ข้อความลายลักษณ์อักษร, ภาพถ่าย, รูปภาพ, วิดีโอ และซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท พาราเมาท์ เบด (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) และบุคคลที่สาม บุคคลที่ใช้เว็บไซต์นี้อาจกระทำการลอกเลียนเนื้อหาเช่นการดาวน์โหลดเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคลหรือครอบครัวเท่านั้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่อยู่ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ข้างต้น หากเนื้อหาที่ปรากฏมีการแสดงสิขสิทธิ์ของบริษัทหรือบุคคลที่สาม การทำซ้ำใด ๆ ต้องมีการแสดงลิขสิทธิ์นั้น ๆ ด้วย หากมีการทำซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น และหากเนื้อหาแต่ละส่วนที่ถูกแสดงมีการทำผิดเงื่อนไขของผู้ถือลิขสิทธิ์ เนื้อหานั้นอาจถูกใช้งานตามเงื่อนไขที่กล่าวไป

กรณีที่ไม่ได้กล่าวมาข้างต้น หรือกรณีตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์กำหนด เนื้อหาจะต้องไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด หรือทำการปรับเปลี่ยนเนื้อหา หรือทำการเผยแพร่เนื้อหาต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์

บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อการลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่าโดย ประการใด ๆ เนื้อหาใด ๆ ของบริษัทอื่นหรือบุคคลที่สาม และการที่ลิงค์ของบุคคลที่สามปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ไม่ถือว่าได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแต่ประการใด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มหรือเอาออกซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่ง ตลอดจนการเปลี่ยน ระงับชั่วคราว หรือเลิกใช้เว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และโดยไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใดๆ

ข้อห้าม

ขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ ห้ามดำเนินการต่อไปนี้

 1. การกระทำที่ละเมิดต่อพระราชบัญญัติหรือระเบียบและศีลธรรมอันดีของสังคม
 2. การกระทำผิดทางอาญาหรือการกระทำที่อาจส่งผลให้เกิดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น
 3. การกระทำที่เป็นการละเมิดต่อทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลหรือการกระทำอื่นในลักษณะที่คล้ายกันของบุคคลที่สาม บริษัท หรือ กลุ่มบริษัท
 4. การกระทำที่ก่อให้เกิดผลเสียหรือความเสียหายแก่บุคคลที่สาม บริษัท หรือกลุ่มบริษัท
 5. การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของบุคคลที่สาม บริษัท หรือกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด
 6. การกระทำที่เป็นการประกาศหรือการแจ้งข้อมูลเท็จ
 7. การกระทำที่เป็นการใช้หรืออาจใช้หรือนำเสนอโปรแกรมที่เป็นอันตราย
 8. กิจกรรมทางธุรกิจหรือการกระทำเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าหรือเพื่อเตรียมความพร้อมนั้น
 9. การกระทำที่ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ
 10. การกระทำอื่น ๆ ที่ทางบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

การดำเนินการ, การระงับ, การเปลี่ยนแปลงและลักษณะของเว็บไซต์

 1. เว็บไซต์นี้จะดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดโดยบริษัท
 2. การดำเนินการของเว็บไซต์นี้อาจถูกระงับชั่วคราวหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

  – เนื่องจากบำรุงรักษาและตรวจสอบของอุปกรณ์และระบบ, ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเว็บไซต์นี้
  – เนื่องจากเกิดการหยุดชะงัก หรือเกิดความล้มเหลวของระบบ ความผิดพลาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส และสาเหตุอื่น ๆ ในลักษณะนี้
  – และสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้บริษัทจำเป็นต้องหยุดดำเนินการ

 3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการระงับหรือยกเลิกชั่วคราวของเว็บไซต์นี้
 4. บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ โดยจะแจ้งล่วงหน้าบนเว็บไซต์ แต่บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเราเพื่อแจ้งความประสงค์โดยระบุชื่อผู้ดูแลเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ และ URL สำหรับหน้าที่จะทำการเชื่อมโยง ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทแล้วเท่านั้นและบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ในการที่ให้เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลที่มีอำนาจตามกฎหมาย

การใช้งานเว็บไซต์นี้และการตีความและการนำไปใช้ที่ “เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้” หากไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ถือว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายประเทศไทย ศาลที่มีอำนาจตัดสินเกี่ยวกับข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หากไม่ได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ถือว่าเป็นศาลในกรุงเทพมหานคร

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลที่เว็บไซต์ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า เมื่อลูกค้าเข้าใช้งานในครั้งถัดไป เว็บไซต์จะสามารถอ่านไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของลูกค้า อาจมีบางหน้าบนเว็บไซต์นี้ที่ใช้คุกกี้เพื่อช่วยผู้ใช้งานในการกรอกข้อมูลในแต่ละครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการเข้าชมหน้าเว็บของลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะไม่ถูกดึงไปใช้งานเพราะการใช้คุกกี้นี้ ลูกค้าอาจปฏิเสธการยอมรับคุกกี้ได้ ในกรณีนี้บางบริการของเว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถเข้าใช้งานได้

เกี่ยวกับบราวเซอร์ที่ใช้งาน

ขอแนะนำบราวเซอร์ต่อไปนี้เพื่อการแสดงผลและการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ดีที่สุด

[วินโดวส์ (Windows)]
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือสูงกว่า
 • Netscape Navigator 6.0 หรือสูงกว่า
[แมคอินทอช (Macintosh)]
 • Microsoft Internet Explorer 5.1 หรือสูงกว่า อาจมีบางบริการบนเว็บไซต์นี้ที่ไม่สามารถใช้งานได้

เกี่ยวกับ SSL

เว็บไซต์นี้ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL (Security Socket Layer) ในหน้าเว็บที่มีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าจึงสามารถใส่ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างปลอดภัย ด้วยการใช้งาน SSL ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของผู้ใช้งาน ก่อนที่จะถูกส่งผ่านเครือข่ายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนไว้

เกี่ยวกับจาวาสคริปต์ (Java Script) และ สไตล์ชีท (Sylesheet)

จาวาสคริปต์และสไตล์ชีทถูกใช้งานบนเว็บไซต์นี้ เมื่อทำการดูเว็บไซต์นี้ กรุณาเปิดใช้งานจาวาสคริปต์ในการตั้งค่าบราวเซอร์ เมื่อใช้งานบราวเซอร์ที่แนะนำ สามารถเปิดใช้งานจาวาสคริปต์และสไตล์ชีทได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์

Microsoft Internet Explorer
หากใช้งานวินโดวส์ (Windows)

การตั้งค่าจาวาสคริปต์ (JavaScript)
 1. จากแถบเครื่องมือให้คลิกที่ [Tools] และเลือก [Internet Options]
 2. เลือกแท็บ [Security] และคลิก [Customize Level] ที่อยู่ใน [Security Level of This Zone]
 3. ทำเครื่องหมายที่ [Validate] เพื่อ [Active Script] ที่อยู่ใน [Script] และกดปุ่ม [OK]
การตั้งค่าสไตล์ชีท (Stylesheet)
 1. จากแถบเครื่องมือให้คลิกที่ [Tools] และเลือก [Internet Options]
 2. เลือกแท็บ [General] แล้วคลิกที่ปุ่ม [User Help]
 3. ยกเลิกการทำเครื่องหมายทุกช่องที่แสดงอยู่บนหน้าจอและคลิก [OK]
หากใช้งานแมคอินทอช (Macintosh)

การตั้งค่าจาวาสคริปต์ (JavaScript) และสไตล์ชีท (Stylesheet)

 1. จากแถบเครื่องมือให้คลิกที่ [Edit] และเลือก [Initial Setting]
 2. เลือกหัวข้อ [Web Brower] และเลือก [Web Contents]
 3. เลือก [Validate Script] ที่อยู่ใน [Active Contents]
 4. ทำเครื่องหมายที่ [Use of Stylesheet] ที่อยู่ใน [Page Contents] และคลิก [OK]
เน็ตสเคป แนวิเกเตอร์ (Netscape Navigator)

การตั้งค่าจาวาสคริปต์ (JavaScript) และสไตล์ชีท (Stylesheet)

 1. จากแถบเครื่องมือให้คลิกที่ [Edit] และเลือก [Settings]
 2. เลือกหัวข้อ [Details] และเลือกทั้งหัวข้อ [Validate JavaScript] และ [Validate Stylesheet] และคลิก [OK]
 3. เลือก [Validate Script] ที่อยู่ใน [Active Contents]
 4. ทำเครื่องหมาย [Use Stylesheet] ที่อยู่ใน [Page Contents] และคลิก [OK]

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของเว็บไซต์นี้

บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเว็บไซต์นี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฏระเบียบ

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว

Welcome to “Paramount Bed Experience Thailand”